top of page

INTEGRITET

DATASKYDD
 
Jag är mycket glad att du är intresserad av mitt företag. Dataskydd är särskilt viktigt för mig. Det är i allmänhet möjligt att använda webbplatsen www.dinakunosic.de utan att lämna några personuppgifter. Men om en registrerad vill använda sig av särskilda tjänster som erbjuds av mitt företag via min webbplats, kan behandling av personuppgifter vara nödvändig. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon laglig grund för sådan behandling inhämtar jag i allmänhet samtycke från den berörda personen.
Behandlingen av personuppgifter, till exempel namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en berörd person, sker alltid i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för www. dinakunosic.de. Med hjälp av denna dataskyddsförklaring vill jag informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter som samlas in, används och behandlas av mig. Vidare informeras registrerade om sina rättigheter genom denna dataskyddsförklaring.
Jag har implementerat ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för den personuppgiftsansvarige för att säkerställa det mest fullständiga skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Icke desto mindre kan Internetbaserade dataöverföringar i allmänhet ha säkerhetsluckor, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning står det varje berörd person fritt att överföra personuppgifter till mig på alternativa sätt, till exempel per telefon.

1. DEFINITIONER

Dataskyddsförklaringen bygger på de termer som användes av den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) antogs. Min integritetspolicy ska vara lätt att läsa och förstå för allmänheten såväl som för mina kunder och affärspartners. För att säkerställa detta skulle jag vilja förklara den terminologi som används i förväg.

 

Jag använder följande termer i denna dataskyddsförklaring:
 

A)   PERSONLIG INFORMATION

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (hädanefter "den registrerade"). Som identifierbar anses en fysisk person som direkt eller indirekt, särskilt genom tilldelning av en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera särskilda egenskaper som uttrycker de fysiska, fysiologiska, genetisk, psykologisk, ekonomisk, kulturell eller social identitet hos denna fysiska person kan identifieras.

B)   BERÖRD PERSON

Den registrerade är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den person som är ansvarig för behandlingen.
 

C)   BEHANDLING

Behandling är varje process som utförs med eller utan hjälp av automatiserade procedurer eller någon sådan serie av processer i samband med personuppgifter såsom insamling, inspelning, organisation, beställning, lagring, anpassning eller ändring, läsning, förfrågning, användning, utlämnande genom överföring, distribution eller någon annan form av tillhandahållande, jämförelse eller länkning, begränsning, radering eller förstörelse.
 

D)   BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Begränsning av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.
 

E)   PROFILERING

Profilering är varje typ av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda dessa personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, i synnerhet aspekter som rör arbetsprestation, ekonomisk situation, hälsa, personlig För att analysera eller förutsäga preferenser, intressen , tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller omplacering av denna fysiska person.


F)   PSEUDONYMERING

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan överlåtas till en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information lagras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte kan överlåtas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.


G)   ANSVARIG ELLER ANSVARIG FÖR BEHANDLING

Behandlingsansvarig eller ansvarig för behandlingen är den fysiska eller juridiska person, myndighet, institution eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för denna behandling är specificerade i unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning, kan den ansvarige personen eller de specifika kriterierna för hans utnämning fastställas i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas lagar.


H)   KONTRAKTSHÅLLARE

Behandlare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den ansvariges räkning.


jag)     MOTTAGARE

Mottagare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ till vilken personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Myndigheter som kan komma att ta emot personuppgifter som en del av en specifik utredning enligt unionslagstiftningen eller medlemsländernas lagstiftning anses dock inte vara mottagare.


J)     TREDJE

En tredje part är en annan fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller organ än den registrerade, den ansvarige, personuppgiftsbiträdet och de personer som är behöriga att behandla personuppgifterna under den ansvariga personens eller registerförarens direkta ansvar. .


K)   SAMTYCKE

Samtycke är varje frivillig, informerad och omisskännlig viljeförklaring av den berörda personen för det specifika fallet i form av en förklaring eller annan entydig positiv särbehandling med vilken den berörda personen anger att han samtycker till behandlingen av sina personuppgifter.

2. NAMN OCH ADRESS TILL PERSONEN SOM ANSVARAR FÖR BEHANDLING
Den person som är ansvarig i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen, andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser av dataskyddskaraktär är:
Dina Kunosic
Buchenstrasse 25
55286 Wörrstadt
Tyskland
Tel .: 017668340704
E-post: mail@dinakunosic.de
Webbplats: dinakunosic.de

3. COOKIES
Webbplatsen dinakunosic.de använder cookies. Cookies är textfiler som lagras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare.
Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en sträng av tecken genom vilka webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där cookien lagrades. Detta gör det möjligt för besökta webbplatser och servrar att skilja den berörda personens individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras via det unika cookie-ID.
Genom att använda cookies kan jag ge användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.
Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras i användarens intresse. Som redan nämnts gör cookies det möjligt för oss att känna igen användarna av vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Till exempel behöver användaren av en webbplats som använder cookies inte ange sin åtkomstdata igen varje gång de besöker webbplatsen, eftersom detta görs av webbplatsen och cookien som lagras i användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan av en kundvagn i onlinebutiken. Onlinebutiken använder en cookie för att komma ihåg de varor som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen.
Den berörda personen kan när som helst förhindra inställningen av cookies av vår webbplats med hjälp av en motsvarande inställning i den webbläsare som används och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. Dessutom kan cookies som redan har ställts raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den berörda personen avaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används, kanske inte alla funktioner på vår webbplats är fullt användbara.

4. INSAMLING AV ALLMÄNNA DATA OCH INFORMATION
Webbplatsen dinakunosic.de samlar in en serie allmänna data och information varje gång webbplatsen nås av en registrerad eller ett automatiserat system. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. De (1) webbläsartyperna och versionerna som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallad referrer), (4) underwebbplatserna som som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats kan kontrolleras, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en internetprotokolladress (IP-adress), (7) internetleverantören för åtkomstsystemet och (8) annan liknande data och information som tjänar till att avvärja fara i händelse av attacker mot våra IT-system.
När jag använder dessa allmänna uppgifter och information drar jag inga slutsatser om den berörda personen. Snarare krävs denna information för att (1) korrekt leverera innehållet på vår webbplats, (2) optimera innehållet på vår webbplats och reklam för den, (3) säkerställa den långsiktiga funktionaliteten hos våra IT-system och tekniken av vår webbplats och ( 4) för att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som behövs för brottsbekämpning i händelse av en cyberattack. Denna anonymt insamlade data och information utvärderas därför statistiskt och vidare av Dina Kunosic i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag för att i slutändan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som behandlas av oss. De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

5. MÖJLIGHET TILL KONTAKT VIA WEBBPLATS
På grund av lagbestämmelser innehåller webbplatsen dinakunosic.de information som möjliggör snabb elektronisk kontakt till vårt företag och direkt kommunikation med oss, vilket även inkluderar en allmän adress för så kallad e-post (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den person som är ansvarig för behandling via e-post eller ett kontaktformulär, kommer personuppgifterna som överförs av den registrerade att sparas automatiskt. Sådana personuppgifter som överförs på frivillig basis av en registrerad till den person som är ansvarig för behandling lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Dessa personuppgifter lämnas inte vidare till tredje part.

6. RUTIN RADERING OCH BLOCKERING AV PERSONUPPGIFTER

Den person som är ansvarig för behandlingen behandlar och lagrar den registrerades personuppgifter endast under den tid som krävs för att uppnå lagringssyftet eller om detta anges av de europeiska direktiven och förordningarna eller annan lagstiftare i lagar eller förordningar, som den ansvarige för behandlingen är föremål för, lämnades.

Om syftet med lagring inte längre gäller eller om en lagringstid som föreskrivs av de europeiska direktiven och förordningarna eller annan ansvarig lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagbestämmelserna.

7. RÄTTIGHETER FÖR DATAÄMNEDE

 • A)   RÄTT TILL BEKRÄFTELSE

  Varje berörd person har den rätt som ges av den europeiska direktiv- och förordningsgivaren att begära bekräftelse från den person som är ansvarig för behandlingen om huruvida personuppgifter som rör dem behandlas. Om en berörd person vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan denne när som helst kontakta en anställd hos den person som ansvarar för behandling.

 • B)   RÄTT TILL INFORMATION

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt som beviljats av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar att få kostnadsfri information om de personuppgifter som lagras om honom och en kopia av denna information från den person som är ansvarig för behandlingen när som helst. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande information:

  • ändamålen med behandlingen

  • de kategorier av personuppgifter som behandlas

  • De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller fortfarande lämnas ut, särskilt till mottagare i tredjeländer eller till internationella organisationer

  • om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna varaktighet

  • förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av personuppgifterna om dig eller till begränsning av behandlingen av den ansvariga eller en rätt att invända mot denna behandling

  • rätt att framföra klagomål hos en tillsynsmyndighet

  • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om uppgifternas ursprung

  • förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 GDPR och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om logiken som är involverad och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade

  Vidare har den registrerade rätt till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade också rätt att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

  Om en berörd person vill utnyttja denna rätt till information kan denne när som helst kontakta en anställd hos den person som ansvarar för behandling.

 • C)   RÄTT TILL RÄTTELSE

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt enligt de europeiska direktiven och förordningarna att begära omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dem. Vidare har den registrerade rätt att, med beaktande av ändamålen med behandlingen, begära komplettering av ofullständiga personuppgifter – bland annat genom en kompletterande deklaration.

  Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den behandlingsansvarige.

 • D)   RÄTT TILL RADERING (RÄTTEN ATT GLÖMS)

  Varje person som berörs av behandling av personuppgifter har den rätt som den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar beviljar att kräva att den ansvarige omedelbart raderar personuppgifterna om dem, förutsatt att något av följande skäl föreligger och i den mån behandlingen inte är nödvändig:

  • Personuppgifterna har samlats in eller på annat sätt behandlats för ändamål för vilka de inte längre är nödvändiga.

  • Den registrerade återkallar sitt samtycke, på vilket behandlingen grundades i enlighet med artikel 6.1 (a) GDPR eller artikel 9.2 (a) GDPR, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.

  • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 1 GDPR, och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller den registrerade invänder i enlighet med artikel 21 punkt 2 GDPR mot behandlingen.

  • Personuppgifterna behandlades olagligt.

  • Raderingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionslagstiftningen eller lagen i de medlemsländer som den ansvarige omfattas av.

  • Personuppgifterna samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8 paragraf 1 GDPR.

  Om något av ovan nämnda skäl föreligger och en berörd person önskar få personuppgifter lagrade hos Dina Kunosic raderade kan denne när som helst kontakta en anställd hos den behandlingsansvarige. Dina Kunosic-anställda kommer att se till att begäran om borttagning omedelbart efterföljs.

  Om personuppgifterna har offentliggjorts av Dina Kunosic och vårt företag som ansvarig är skyldigt att radera personuppgifterna i enlighet med Art 17 Styck 1 GDPR vidtar Dina Kunosic lämpliga åtgärder, med hänsyn till tillgänglig teknik och genomförandekostnaderna av teknisk karaktär, för att meddela andra databehandlare som behandlar de publicerade personuppgifterna att den registrerade har begärt radering av alla länkar till dessa personuppgifter eller av kopior eller repliker av dessa personuppgifter från dessa andra databehandlare har begärt, i den mån behandlingen inte är nödvändig. Dina Kunosic-anställda ordnar det nödvändiga i enskilda fall.

 • E)   RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt, beviljad av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar, att kräva att den registeransvarige begränsar behandlingen om något av följande villkor är uppfyllt:

  • Personuppgifternas riktighet bestrids av den registrerade under en tidsperiod som gör det möjligt för den ansvarige att kontrollera personuppgifternas riktighet.

  • Behandlingen är olaglig, den berörda personen vägrar att radera personuppgifterna och begär istället att användningen av personuppgifterna ska begränsas.

  • Den ansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, utan den registrerade behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  • Den berörda personen har gjort invändning mot behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 1 GDPR och det har ännu inte fastställts om den ansvariga personens legitima skäl väger tyngre än den berörda personens.

  Om något av ovanstående villkor är uppfyllt och en berörd person vill begära begränsning av personuppgifter som lagras hos Dina Kunosic kan de när som helst kontakta en anställd hos den person som ansvarar för behandling. Dina Kunosic-anställda kommer att se till att behandlingen begränsas.

 • F)   RÄTT TILL DATAPORTABILITET

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har den rätt som den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar beviljar att få de personuppgifter som rör dem, som den berörda personen har lämnat till en ansvarig person, på ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart sätt. formatera. Du har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig utan hinder från den ansvarig person till vilken personuppgifterna lämnats, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR eller art. 9 Punkt 2 bokstav a DS-GVO eller på kontrakt enligt artikel 6 punkt 1 bokstav b DS-GVO och behandlingen utförs med hjälp av automatiserade förfaranden, om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som är i allmänintresset eller sker i myndighetsutövning, som har övergått till den ansvarige.

  Vidare, när den registrerade utövar sin rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 (1) GDPR, har den registrerade rätt att få personuppgifterna överförda direkt från en ansvarig person till en annan, i den mån detta är tekniskt möjligt och om detta gör det inte påverkar andra personers rättigheter och friheter.

  För att hävda rätten till dataportabilitet kan den berörda personen när som helst kontakta en anställd hos Dina Kunosic.

 • G)   RÄTTEN ATT INvända

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt som beviljats av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dem, vilket grundar sig på artikel 6.1 bokstav e eller f DS- GVO sker för att invända. Detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser.

  I händelse av en invändning kommer Dina Kunosic inte längre att behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan bevisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara av rättsliga anspråk.

  Om Dina Kunosic behandlar personuppgifter för att driva direktreklam har den berörda personen rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter i syfte att sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån det är förknippat med sådan direktreklam. Om den registrerade invänder mot Dina Kunosic-behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer Dina Kunosic inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

  Den registrerade har dessutom rätt att av skäl som följer av hans eller hennes särskilda situation invända mot den behandling av personuppgifter som rör honom eller henne som utförs av mig för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med med artikel 89 paragraf 1 GDPR Att göra invändningar, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift i allmänhetens intresse.

  Den registrerade kan kontakta mig direkt för att utöva rätten att göra invändningar. Den registrerade är också fri att, i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, oavsett direktiv 2002/58/EG, utöva sin rätt att invända med hjälp av automatiserade förfaranden där tekniska specifikationer används.

 • H)   AUTOMATISKA BESLUT I ENSKILDA FALL INKLUSIVE PROFILIN

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har den rätt som den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar beviljar att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling - inklusive profilering - som har rättslig verkan på dem eller på liknande sätt väsentligt påverkar dem, förutsatt att att beslutet (1) inte är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den ansvariga personen, eller (2) är tillåtet på grundval av unions- eller medlemsstatslagstiftning som den ansvarige omfattas av, och dessa rättsliga bestämmelser vidtar lämpliga åtgärder för att skydda rättigheterna och friheterna samt den registrerades legitima intressen eller (3) görs med den registrerades uttryckliga samtycke.

  Om beslutet (1) är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den ansvariga personen, eller (2) det fattas med den registrerades uttryckliga samtycke, vidtar Dina Kunosic lämpliga åtgärder för att skydda rättigheterna och friheter samt de legitima Att skydda den registrerades intressen, inklusive åtminstone rätten att få ingripande av en person från den ansvariga personens sida, att uttrycka sin egen åsikt och att bestrida beslutet.

  Om vederbörande vill hävda rättigheter när det gäller automatiserade beslut kan denne när som helst kontakta en anställd hos den behandlingsansvarige.

 • jag)     RÄTT TILL ÅTERKALLANDE AV DATASKYDDSMÄTTE

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt som beviljats av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

  Om vederbörande vill hävda sin rätt att återkalla samtycke kan denne när som helst kontakta en anställd hos den person som ansvarar för behandling.

8. REGLER FÖR DATASKYDD FÖR ANVÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV ADDTHIS

Den person som är ansvarig för behandlingen har integrerade komponenter från AddThis-företaget på denna webbplats. AddThis är en så kallad bookmarking provider. Tjänsten möjliggör en förenklad bokmärke av internetsidor via knappar. Genom att hålla muspekaren över AddThis-komponenten eller genom att klicka på den, visas en lista över bokmärkes- och delningstjänster. AddThis används på över 15 miljoner webbplatser och enligt driftbolaget visas knapparna över 20 miljarder gånger per år.

Driftsbolaget för AddThis är Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, USA.

Varje gång en av de individuella sidorna på denna webbplats tas fram, som sköts av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en AddThis-komponent har integrerats, uppmanas webbläsaren på den berörda personens informationsteknologiska system automatiskt av respektive AddThis-komponent för att överföra data från webbplatsen www.addthis.com. Som en del av denna tekniska process får AddThis information om besöket och vilken specifik enskild sida på denna webbplats som används av det informationsteknologiska system som används av den berörda personen. AddThis får även information om IP-adressen som tilldelats av Internetleverantören (ISP) för det datorsystem som används av den berörda personen, webbläsartypen, webbläsarspråket, webbplatsen som besöktes före vår webbplats, datum och tidpunkt för besöket på vår websida. AddThis använder denna data för att skapa anonymiserade användarprofiler. Den data och information som på detta sätt överförs till AddThis gör det möjligt för AddThis-företaget självt, liksom de företag som är anslutna till AddThis eller dess partnerföretag, att rikta in sig på besökare till den person som ansvarar för bearbetningens webbplats med personlig och intressebaserad reklam.

AddThis visar personlig och intressebaserad reklam baserad på en cookie som ställts in av företaget. Denna cookie analyserar det individuella surfbeteendet för det datorsystem som används av den berörda personen. Cookien sparar besöken på internetsidor från datorsystemet.

Den berörda personen kan när som helst förhindra inställningen av cookies av vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. En sådan inställning i den använda webbläsaren skulle också hindra AddThis från att sätta en cookie på den berörda personens informationsteknologiska system. Dessutom kan cookies som redan ställts in av AddThis raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Den registrerade har också möjlighet att permanent invända mot behandlingen av personuppgifter av AddThis. För att göra detta måste den berörda personen trycka på opt-out-knappen under länken http://www.addthis.com/privacy/opt-out, som sätter en opt-out-cookie. Opt-out-cookien som ställs in med invändningen lagras i det informationsteknologiska system som används av den berörda personen. Om kakorna raderas i den registrerades system efter en invändning, måste den registrerade återigen ringa upp länken och sätta en ny opt-out-cookie.

Med inställningen av opt-out-cookien finns det dock möjligheten att webbplatsen för den person som ansvarar för behandling inte längre kan användas fullt ut av den berörda personen.

Tillämpliga dataskyddsbestämmelser i AddThis finns på http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

9. SEKRETESSPOLICY AVSEENDE ANVÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV FACEBOOK

Behandlingsansvarig har integrerat komponenter från Facebook på denna webbplats. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en onlinegemenskap som vanligtvis gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller gör det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Facebook gör bland annat det möjligt för användare av det sociala nätverket att skapa privata profiler, ladda upp bilder och nätverka via vänförfrågningar.

Det operativa företaget för Facebook är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en registrerad person bor utanför USA eller Kanada är Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irland ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Varje gång en av de individuella sidorna på denna webbplats tas fram, som drivs av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en Facebook-komponent (Facebook-plugin) har integrerats, kommer webbläsaren på personens informationsteknologisystem. den berörda Facebook-komponenten aktiveras automatiskt av respektive Facebook - Komponenten gör att en representation av motsvarande Facebook-komponent laddas ner från Facebook. En fullständig översikt över alla Facebook-plugin-program finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som en del av denna tekniska process får Facebook kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den berörda personen är inloggad på Facebook samtidigt känner Facebook igen vilken specifik undersida på vår webbplats personen i fråga besöker vid varje besök på vår webbplats av den berörda personen och under hela vistelsen på vår webbplats . Denna information samlas in av Facebook-komponenten och tilldelas respektive Facebook-konto för den person som berörs av Facebook. Om den berörda personen aktiverar någon av Facebook-knapparna som är integrerade på vår webbplats, till exempel "Gilla"-knappen, eller om den berörda personen gör en kommentar, tilldelar Facebook denna information till den berörda personens personliga Facebook-användarkonto och sparar dessa personuppgifter.

Facebook får alltid information via Facebook-komponenten om att vederbörande har besökt vår hemsida om vederbörande är inloggad på Facebook samtidigt som man går in på vår hemsida; detta sker oavsett om personen i fråga klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Facebook kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan de ringer upp vår webbplats.

Datariktlinjen publicerad av Facebook, som finns tillgänglig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, ger information om Facebooks insamling, bearbetning och användning av personuppgifter. Den förklarar också vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den berörda personens integritet. Dessutom finns olika applikationer tillgängliga som gör det möjligt att undertrycka dataöverföring till Facebook. Sådana applikationer kan användas av den registrerade för att förhindra dataöverföring till Facebook.

​10. REGLER FÖR DATASKYDD FÖR ANVÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV GOOGLE ANALYTICS (Med ANONYMISERINGSFUNKTION)
Behandlingsansvarig har integrerat Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, insamling och utvärdering av data om besökarnas beteende på webbsidor. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter på den webbplats från vilken en registrerad kom till en webbplats (så kallad referrer), vilka undersidor på webbplatsen som besöktes eller hur ofta och hur länge en undersida sågs. En webbanalys används främst för att optimera en webbplats och för kostnads-nyttoanalys av internetannonsering Google Analytics-komponenten drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland Den person som är ansvarig för bearbetning använder tillägget "_gat._anonymizeIp" för webbanalys via Google Analytics. Med hjälp av detta tillägg förkortas och anonymiseras IP-adressen för den berörda personens internetuppkoppling om våra internetsidor nås från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan undertecknare av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Syftet med Google Analytics -Component är analys av besöksflöden på vår webbplats. Google använder bland annat data och information som erhålls för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa onlinerapporter åt oss som visar aktiviteterna på vår webbplats och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats. Analytics placerar en cookie på den berörda personens informationsteknologiska system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Med inställningen av cookien har Google möjlighet att analysera användningen av vår webbplats. Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats tas fram, som sköts av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en Google Analytics-komponent har integrerats, utlöses webbläsaren på den berörda personens informationsteknologiska system automatiskt av respektive Google Analytics-komponent För att överföra data till Google i syfte att analysera online. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om personuppgifter, såsom IP-adressen till den berörda personen, som Google använder bland annat för att förstå ursprunget till besökare och klick och därefter för att möjliggöra provisionsredovisning. åtkomsttiden, platsen från vilken åtkomsten härrörde och frekvensen av besök på vår webbplats av den berörda personen sparas. Varje gång du besöker vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetanslutningen som används av den berörda personen, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska processen till tredje part. Den registrerade kan när som helst förhindra inställningen av cookies på vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den webbläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att sätta en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan satts av Google Analytics raderas när som helst via webbläsaren eller andra programvaror. Den registrerade har även möjlighet att registrera data som genereras av Google Analytics avseende användningen av denna webbplats och bearbeta denna data från Google för att motsäga och förhindra något sådant. För att göra detta måste personen i fråga ladda ner och installera ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Detta webbläsartillägg informerar Google Analytics via JavaScript om att ingen data eller information om besök på webbplatser får överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget betraktas som en invändning av Google. Om den berörda personens informationsteknologiska system raderas, formateras eller installeras om vid en senare tidpunkt, måste den berörda personen installera om webbläsartillägget för att avaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller avaktiveras av den berörda personen eller annan person som kan hänföras till deras inflytandesfär, finns möjligheten att installera om eller återaktivera webbläsartillägget. Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser från Google kan nås på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och på http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics förklaras mer i detalj under denna länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. REGLER FÖR DATASKYDD FÖR ANVÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV GOOGLE ADWORDS
Den person som ansvarar för behandlingen har integrerat Google AdWords på denna webbplats. Google AdWords är en tjänst för internetannonsering som gör det möjligt för annonsörer att placera annonser i Googles sökmotorresultat såväl som i Googles annonsnätverk. Google AdWords gör det möjligt för en annonsör att i förväg definiera vissa sökord med hjälp av vilka en annons endast visas i Googles sökmotorresultat om användaren tar fram ett sökordsrelevant sökresultat med sökmotorn. I Googles annonsnätverk distribueras annonserna till ämnesrelaterade webbplatser med hjälp av en automatisk algoritm och med hänsyn till de tidigare definierade sökorden. Operativbolaget för Google AdWords-tjänsterna är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland. Syftet med Google AdWords gör reklam för vår webbplats genom att visa intresserelevant reklam på tredjepartsföretags webbplatser och i sökmotorresultaten för Googles sökmotor och visa tredjepartsannonser på vår webbplats Google placerar en så- kallad konverteringscookie på den berörda personens IT-system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. En konverteringscookie förlorar sin giltighet efter trettio dagar och används inte för att identifiera den berörda personen. Om kakan ännu inte har gått ut används konverteringscookien för att avgöra om vissa undersidor, till exempel kundvagnen från ett onlinebutikssystem, har nåtts på vår webbplats. Med konverteringscookien kan både vi och Google spåra om en registrerad som kom till vår webbplats via en AdWords-annons genererade försäljning, det vill säga genomförde eller avbröt ett köp, genom att använda konverteringscookien. Data och information som samlas in används av Google för att sammanställa besöksstatistik för vår webbplats. Denna besöksstatistik används i sin tur av oss för att fastställa det totala antalet användare som hänvisades till oss via AdWords-annonser, dvs. för att fastställa framgången eller misslyckandet för respektive AdWords-annons och för att optimera våra AdWords-annonser för framtiden . Varken vårt företag eller andra Google AdWords-annonsörer får information från Google som kan identifiera personen i fråga. Konverteringscookien lagrar personlig information, såsom de webbplatser som den berörda personen besöker. Varje gång du besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetanslutningen som används av den berörda personen, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska processen till tredje part. Den registrerade kan när som helst förhindra inställningen av cookies på vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den webbläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att sätta en konverteringscookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan är inställd av Google AdWords raderas när som helst via webbläsaren eller andra programvaror. Den registrerade har även möjlighet att invända mot intressebaserad reklam från Google. För att göra detta måste den berörda personen anropa länken www.google.de/settings/ads från var och en av de webbläsare de använder och göra de önskade inställningarna där. Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser från Google finns på https://www.google. de / intl / de / policys / privacy /.

12. SEKRETESSPOLICY AVSEENDE ANVÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV INSTAGRAM
Kontrollanten har integrerade komponenter i Instagram-tjänsten på denna webbplats. Instagram är en tjänst som kvalificerar sig som en audiovisuell plattform och som gör det möjligt för användare att dela foton och videor och även att sprida sådan data i andra sociala nätverk. Instagrams tjänster drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Irland Varje gång en av de individuella sidorna på denna webbplats öppnas, som styrs av kontrollanten och på vilken en Instagram-komponent (Insta-knapp) har integrerats, växlas webbläsaren till den berörda personens informationsteknologisystem uppmanas automatiskt av respektive Instagram-komponent att ladda ner en representation av motsvarande komponent från Instagram. Som en del av denna tekniska process får Instagram kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen.Om vederbörande är inloggad på Instagram samtidigt känner Instagram igen varje gång den berörda personen besöker vår webbplats och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår webbplats för att ta reda på vilken specifik undersida den berörda personen besöker. Denna information samlas in av Instagram-komponenten och tilldelas den berörda personens respektive Instagram-konto. Om den registrerade klickar på en av Instagram-knapparna som är integrerade på vår webbplats, tilldelas de överförda uppgifterna och informationen till den registrerades personliga Instagram-användarkonto och lagras och behandlas av Instagram. Instagram får alltid information via Instagram-komponenten om att berörd person har besökt vår hemsida om vederbörande är inloggad på Instagram samtidigt som han går in på vår hemsida; detta sker oavsett om personen i fråga klickar på Instagram-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Instagram kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Instagramkonto innan de besöker vår webbplats. Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser för Instagram finns på https://help.instagram.com/155833707900388 och https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

13. SEKRETESSPOLICY AVSEENDE ANVÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV PINTEREST
Den person som ansvarar för bearbetningen har integrerade komponenter från Pinterest Inc. på denna webbplats. Pinterest är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en onlinegemenskap som vanligtvis gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller gör det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Pinterest gör det möjligt för användare av det sociala nätverket bland annat att publicera bildsamlingar och enskilda bilder samt beskrivningar på virtuella anslagstavlor (så kallad pinning), som i sin tur kan delas (så kallad repinning) eller kommenteras av andra användare. Pinterests operativa företag är Pinterest Europe Ltd. , Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Varje gång en av de individuella sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av kontrollanten och på vilken en Pinterest-komponenten (Pinterest-plugin) har integrerats, webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem uppmanas automatiskt av respektive Pinterest-komponent att ladda ner en representation av motsvarande Pinterest-komponent från Pinterest. Mer information om Pinterest finns på https://pinterest.com/. Som en del av denna tekniska process får Pinterest kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen. Om den berörda personen är inloggad på Pinterest samtidigt, känner Pinterest igen varje gång vår webbplats nås av berörd person och under hela respektive persons varaktighet. Bo på vår webbplats, vilken specifik undersida på vår webbplats personen i fråga besökte. Denna information samlas in av Pinterest-komponenten och tilldelas den berörda personens respektive Pinterest-konto. Om vederbörande aktiverar en Pinterest-knapp integrerad på vår hemsida tilldelar Pinterest denna information till den berörda personens personliga Pinterest-användarkonto och sparar dessa personuppgifter.Pinterest får då alltid information via Pinterest-komponenten som den berörda personen är vår Har besökt webbplatsen om vederbörande är inloggad på Pinterest samtidigt som man går in på vår webbplats; detta sker oavsett om personen i fråga klickar på Pinterest-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Pinterest kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Pinterest-konto innan de ringer upp vår webbplats. Integritetspolicyn publicerad av Pinterest, som är tillgänglig på https://about.pinterest.com/privacy-policy, ger information om insamling, bearbetning och användning av personuppgifter av Pinterest.

14. REGLER FÖR DATASKYDD FÖR ANVÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV XING
Behandlingsansvarig har integrerat komponenter från Xing på denna webbplats. Xing är ett internetbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare att kopplas till befintliga affärskontakter och etablera nya affärskontakter. De enskilda användarna kan skapa en personlig profil av sig själva på Xing. Företag kan till exempel skapa företagsprofiler eller publicera jobberbjudanden på Xing. Xings operativa företag är XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland. Varje gång en av de individuella sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av den ansvariga personen för bearbetning och på vilken en Xing-komponent (Xing-plugin) har integrerats, uppmanas webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive Xing-komponent att ladda ner en representation av motsvarande Xing-komponent från Xing. Mer information om Xing-plugin-program finns på https://dev.xing.com/plugins. Som en del av denna tekniska process får Xing kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen. Om den berörda personen är inloggad på Xing samtidigt, känner Xing igen vilken specifik undersida på vår webbplats den berörda personen besöker vid varje besök på vår webbplats av den berörda personen och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår hemsida. Denna information samlas in av Xing-komponenten och tilldelas respektive Xing-konto för den person som berörs av Xing. Om den berörda personen aktiverar en av Xing-knapparna integrerade på vår webbplats, till exempel "Dela"-knappen, tilldelar Xing denna information till den berörda personens personliga Xing-användarkonto och sparar dessa personuppgifter. Xing får alltid information via Xing-komponenten om att vederbörande har besökt vår hemsida om vederbörande är inloggad på Xing samtidigt som man går in på vår hemsida; detta sker oavsett om personen i fråga klickar på Xing-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Xing kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Xing-konto innan de ringer upp vår webbplats. Dataskyddsbestämmelserna publicerade av Xing, som finns tillgängliga på https://www.xing.com/privacy, ger information om insamling, bearbetning och användning av personuppgifter av Xing. Xing har också publicerat dataskyddsinformation för XING-delningsknappen på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

15. BETALNINGSMETOD: REGLER FÖR DATASKYDD FÖR PAYPAL SOM BETALNINGSMETOD
Behandlingsansvarig har integrerade komponenter från PayPal på denna webbplats. PayPal är en onlineleverantör av betalningstjänster. Betalningar behandlas via så kallade PayPal-konton, som är virtuella privata eller företagskonton. PayPal erbjuder också möjligheten att behandla virtuella betalningar med kreditkort om en användare inte har ett PayPal-konto. Ett PayPal-konto hanteras via en e-postadress, varför det inte finns något klassiskt kontonummer. PayPal gör det möjligt att initiera onlinebetalningar till tredje part eller att ta emot betalningar. PayPal fungerar också som förvaltare och erbjuder köparskyddstjänster. PayPals europeiska operativa företag är PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg. Under beställningsprocessen i vår onlinebutik väljer den berörda personen "PayPal" som betalningsalternativ, uppgifter om den berörda personen överförs automatiskt till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ samtycker den berörda personen till överföring av personuppgifter som krävs för betalningshantering.De personuppgifter som överförs till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andra uppgifter som är nödvändiga för betalningshantering. För att kunna behandla köpekontraktet är även personuppgifter relaterade till respektive beställning nödvändig.Syftet med överföringen av uppgifterna är att behandla betalningar och förhindra bedrägerier. Den person som är ansvarig för behandlingen kommer att överföra personuppgifter till PayPal i synnerhet om det finns ett berättigat intresse av överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan PayPal och den person som är ansvarig för behandlingen kan överföras av PayPal till kreditupplysningsföretag. Syftet med denna överföring är att kontrollera identiteten och kreditvärdigheten. PayPal kan komma att vidarebefordra personuppgifterna till anslutna företag och tjänsteleverantörer eller underleverantörer, i den mån detta är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelserna eller uppgifterna ska behandlas på uppdrag av registrerad Att när som helst återkalla samtycke till hantering av personuppgifter till PayPal. En återkallelse påverkar inte personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (kontraktsmässig) betalningshantering. PayPals aktuella dataskyddsbestämmelser finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

16. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING
Artikel 6 I lit a GDPR tjänar vårt företag som den rättsliga grunden för behandlingsverksamheter för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, vilket till exempel är fallet med behandlingar som är nödvändiga för leverans av varor eller tillhandahållande av andra tjänster eller motprestation, behandlingen baseras på artikel 6 I lit b GDPR. Detsamma gäller sådana bearbetningsverksamheter som krävs för att genomföra åtgärder före avtalsslut, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en rättslig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, till exempel för att uppfylla skatteplikter, baseras behandlingen på artikel 6 I lit c GDPR. I sällsynta fall kan det vara nödvändigt att behandla personuppgifter för att skydda den registrerades eller annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare på vårt företag skadades och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information då skulle behöva lämnas vidare till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på artikel 6 I lit d GDPR. I slutändan kan bearbetningsoperationer baseras på artikel 6 I lit f GDPR. Behandlingsverksamhet som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte råda. Vi är särskilt tillåtna att utföra sådana behandlingar eftersom de har nämnts specifikt av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg han att ett berättigat intresse kunde antas om den berörda personen är kund till den ansvarige (skäl 47 meningen 2 GDPR).

17. LEGITIMA INTRESSEN AV BEHANDLING SOM EFTERSÖKAS AV KONTROLLENS ELLER TREDJE PART
Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6 I lit.f GDPR, är vårt berättigade intresse att vår affärsverksamhet bedrivs till förmån för alla våra anställda och våra aktieägare.

18. VARAKTIGHET FÖR VAD PERSONUPPGIFTERNA KOMMER ATT LAGRAS
Kriteriet för varaktigheten av lagringen av personuppgifter är respektive lagstadgad lagringstid. Efter att tidsfristen har löpt ut raderas de relevanta uppgifterna rutinmässigt, förutsatt att de inte längre krävs för att fullgöra eller initiera ett avtal.

19. RÄTTSLIGA ELLER AVTALSBESTÄMMELSER ANGÅENDE TILLHANDAHÅLLANDE AV PERSONUPPGIFTER; KRAV FÖR SLUTET AV KONTRAKT; SKYLDIGHET FÖR UPPGIFTERNA OM ATT SKAPA PERSONUPPGIFTER; MÖJLIGA KONSEKVENSER AV UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA
Jag vill informera dig om att tillhandahållande av personuppgifter delvis är lagkrav (t.ex. skatteregler) eller att det kan vara ett resultat av avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartner). För att ingå ett avtal kan det ibland vara nödvändigt för en registrerad att förse oss med personuppgifter som vi i efterhand måste behandla. Till exempel är den registrerade skyldig att förse oss med personuppgifter när vårt företag ingår ett avtal med dem. Underlåtenhet att lämna personuppgifter skulle innebära att avtalet inte kunde ingås med den berörda personen. Innan vederbörande lämnar personuppgifter ska vederbörande kontakta någon av våra anställda. Vår medarbetare förklarar för den berörda personen från fall till fall om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för ingående av avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och vad konsekvenser underlåtenheten att tillhandahålla personuppgifterna skulle få.

20. FÖREKOMST AV AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE
Som ett ansvarsfullt företag använder jag inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Denna dataskyddsförklaring skapades av dataskyddsförklaringsgeneratorn från DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som som  Externt dataskyddsombud Dresden  är aktiv i samarbete med  Jurist för dataskyddslagstiftning  Christian Solmecke skapade.

bottom of page